Şartlar ve Koşullar

KVKK

 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10'uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.
 
antrenoryum.com web sitesi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) 10'uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;
 
1. Veri Sorumlusu
 
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla antrenoryum.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
 
E-posta: info@antrenoryum.com
 
2. İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşleme Amacı
 
Web sitesinin ziyaretçilerine ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 
Kimlik / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 
İletişim / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İşlem güvenliği / Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 
3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı
 
Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması mümkün olanlar ve bunların aktarılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:
 
Kimlik / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
İletişim / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
İşlem güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 
4. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
 
Kullanıcılara ait kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri, kullanıcıların ancak açık rızasıyla web sitesine ders almak veya ders vermek için üye olması, kurumsal talep veya rekreatif etkinlikler için başvuru formunu, yine açık rızasıyla ve elle girmesiyle elde edilmektedir.
 
Elde edilen bir diğer bilgi ise ziyaretçilerin IP adresi olup bu işlem otomatik olarak sunucu tarafından gerçekleşmektedir. Ziyaretçinin IP adresinin kaydedilmesi ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2-f maddesi kapsamında işlenmektedir. 
Üye kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri; hizmet alan kullanıcılar için isim, soy ad, cinsiyet, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, şifre ve adres bilgilerinden, hizmet veren üyeler için ise bütün bu bilgilere ek olarak fotoğraf, mezun olduğu veya okuduğu bölüm ve okul, aldığı eğitimler ve sertifikaları, iş deneyimi ve spor geçmişi, ders verebileceği il ile ders verecekleri branşların ücretlerinden oluşmaktadır. Ziyaretçilerin, kullanıcı veya eğitmen olarak üye olmak için formları doldurması sırasında açık rızası da alınarak kişisel veriler işlenmektedir. Kurumsal talepte bulunan kullanıcılardan ad, soy ad, e-posta adresi, telefon numarası, firma adı, kişi sayısı, adres bilgileri ve talepleri alınır. Kullanıcılar bu bilgileri açık rızalarıyla formları doldurarak tarafımıza iletmektedirler.
Rekreatif etkinlikler için başvuruda bulunan kullanıcılardan ise ad, soy ad, e-posta adresi, tarih, telefon numarası, firma adı, adres, katılımcı sayısı, katılımcı yaş aralığı, etkinlik süresi ve ne tür bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerine dair bilgiler alınır. Kullanıcılar bu bilgileri açık rızalarıyla formları doldurarak tarafımıza iletmektedirler.
 
5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi
 
antrenoryum.com sisteminde kayıtlı kişisel veriler teknik bir sorun olmadığı müddetçe en az 1 (bir) yıl boyunca saklanabilir ancak hesabını kalıcı olarak silen üyelerin, tüm kişisel bilgileri (bize e-posta ile bildirmeleri durumunda) antrenoryum.com üzerinden silinmektedir.
 
6. İlgili Kişinin Hakları
 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
 
Önemli Hatırlatma: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5'inci maddesinin 1'inci bendinin f fıkrasına göre “Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.”
 
Bu kapsamda; okuduğunuz bu aydınlatma metni, açık rızanızın alındığı anlamına gelmez. Açık rızaya dayalı olarak işlediğimiz kişisel verileriniz hizmet alan kullanıcılar için isim, soy ad, cinsiyet, doğum tarih, e-posta adresi, telefon numarası, şifre, adres bilgilerinden oluşmakta olup bu bilgiler üye profillerinize işlenmektedir. Hizmet veren üyeler için ise bütün bu bilgilere ek olarak fotoğraf, mezun olduğu veya okuduğu bölüm ve okul, aldığı eğitimler ve sertifikaları, iş deneyimi ve spor geçmişi, ders verebileceği il ile ders verecekleri branşların ücret bilgileri, eğitmen profillerine kişisel veriler olarak işlenmektedir. Bu nedenle; açık rıza vermek istemiyorsanız, kullanıcı veya eğitmen olarak siteye üye olmayın ve ders almak, ders vermek, rekreatif etkinlikler için veya kurumsal olarak talepte bulunmayın. Web sitemizde gezinmek ve bilgiye ulaşmak hiçbir şarta tabi değildir ancak siteye kullanıcı veya eğitmen olarak üye olup olmamak, ders talebi oluşturup oluşturmamak, rekreatif etkinlikler için veya kurumsal olarak talepte bulunup bulunmamak ziyaretçinin tercih etmekte özgür olduğu bir seçenektir.